GRIP OP SOCIALE REGIE

Suite4Sociale Regie

Professionals die werkzaam zijn binnen het Sociaal Domein hebben een uitdaging om hun taken goed uit te voeren. Ze werken daarvoor niet alleen nauw samen met inwoners, maar ook met elkaar in sociale (wijk)teams, of binnen andere samenwerkingsverbanden. De professional kijkt met een brede blik naar een inwoner of gezin. Het gaat niet meer over specifieke problematiek maar over het totaalplaatje van de situatie.

Suite4Sociale Regie ondersteunt teamgericht werken, werken in een gezamenlijk dossier en het delen van informatie rondom een persoon of gezin binnen de toegestane kaders. Deze pagina laat u kennismaken met de mogelijkheden van de regie-oplossing van Centric.


Inwoners van een gemeente moet zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Suite4Sociale Regie biedt daarom integrale toegang voor gerichte ondersteuning aan de client en diens omgeving. De applicatie ondersteunt het gemeentelijke beleid binnen de geldende wet- en regelgeving. Uiteraard is er een eenmalige gegevensregistratie en zijn relevante gegevens uit het gehele Sociaal Domein beschikbaar waar en wanneer gewenst.

Een integraal klantbeeld

Als professional werkt u integraal, of het nu gaat om een toekenning van een Wmo-voorziening, een voorziening voor de jeugdige of een Verzoek tot Onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming, u wilt de benodigde functionaliteiten vanuit één systeem benaderen. Deze functionaliteiten uit onze domeinapplicaties, worden verder geïntegreerd met Suite4Sociale Regie, waarbij flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid voor u randvoorwaarden zijn voor de doorontwikkelingen. Een integraal klantbeeld dat inzicht geeft in regievoering en informatie toont over alle aanwezige dienstverlening binnen het Sociaal Domein.

Samenwerking in de keten

Het onderdeel Ketensamenwerking speelt een centrale rol bij het werken volgens het motto: één gezin, één plan, één regisseur. Het ondersteunt de integrale aanpak met functionaliteit voor regievoering en planvorming. De applicatie is ontwikkeld voor samenwerking binnen multidisciplinaire teams, zorg- en adviesteams, buurtnetwerken en wijkteams.


Suite4Sociale Regie ondersteunt diverse vormen van samenwerking zoals wijkteams, zorg- en adviesteams, jeugdteams. U kunt per dossier aangeven om wat voor soort casus het gaat. In het beheergedeelte kunt u een aantal zaken inrichten met betrekking tot de registratie. Zo werken we binnen een aantal velden met vaste keuzelijsten. Dit zorgt voor een eenduidige registratie en de mogelijkheid voor het opstellen van managementinformatie op basis van de gemaakte keuzes.

Flexibel werken

Suite4Sociale Regie is opgebouwd uit Keys en modules. Een Key is een zelfstandig functioneel onderdeel waarbij modules en koppelvlakken ingezet kunnen worden voor aanvullende functionaliteit. Door deze modulaire opbouw is Suite4Sociale Regie flexibel inzetbaar. Via de heldere autorisatiestructuur geeft u de eindgebruiker toegang tot de benodigde functionaliteit.

Welke processen ondersteunt de Suite4Sociale Regie?

• Ontvangst (gemeente):

Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces.

• Behoeftebepaling en Planvorming:

Het in kaart brengen van de behoeften van een inwoner en eventuele betrokkenen en het opstellen van een plan voor de ondersteuning van de inwoner.

• Regievoering:

Gedurende de looptijd van het uitvoeren van de plannen, dient de voortgang te worden gemonitord om inzichtelijk te maken of de uitvoering van deelplannen, met name die bij de inwoner zelf, niet achterblijft en om te monitoren of een deelplan nog wel bijdraagt aan het gewenste resultaat.

• Uitvoering:

De kern van het meervoudig ondersteunen zit in deze stap. Hierin wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde ondersteuningsplan. Deze deelplannen kunnen worden uitgevoerd door gemeente of partners, maar ook door de inwoner of zijn sociale netwerk zelf.

• Verantwoording:

Bieden van specifieke managementinformatie voor de interne organisatie, ten behoeve van sturing op beleids- of ketenniveau.

• Ontvangst (inwoner):

Functionaliteit voor inwoners om afspraken te maken met de gemeente en waarmee een inwoner zijn gegevens kan inzien. Persoonlijke gegevens, zoals het e-mailadres of telefoonnummer, kunnen worden gewijzigd.

Over Neeltje van Hooft

Neeltje van Hooft is sinds 2015 werkzaam bij Centric voor de businessunit Sociaal Domein. Van huis uit is zij pedagogisch hulpverlener en maatschappelijk werker, in die rollen heeft zij 10 jaar gewerkt bij diverse maatschappelijke organisaties en instellingen. Zo heeft zij ruime ervaring opgedaan binnen het Sociaal Domein, waar zij direct betrokken was bij de invoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning en de Jeugdwet.


Binnen Centric heeft zij onder andere gemeenten geadviseerd over de implementatie van de berichtenstandaarden iWmo en iJw. Neeltje wordt als consultant vaak betrokken als adviseur voor de diverse Centric-applicaties binnen het gemeentelijke Sociaal Domein, vanwege haar brede interesse en kennis op zowel maatschappelijk als technisch gebied.


Neeltje van Hooft is werkzaam bij Centric als consultant Sociaal Domein.

Wilt u meer weten over Suite4Sociale Regie?