‘De 3 decentralisaties kwamen als een big bang’


Esmeralda Walroud (Alphen aan den Rijn)

Adviseur informatiemanagement binnen het Sociaal Domein

Over Esmeralda Walroud (Alphen aan den Rijn)

Esmeralda Walroud is adviseur informatiemanagement binnen het Sociaal Domein en projectleider voor onder meer Suite4Sociale Regie en portaal Mijn Overzicht. Ook is zij betrokken bij de ontwikkeling van een dashboard PowerBI voor managementinformatie.


Esmeralda werkte eerder als toegangsmedewerker in het sociaal domein. Zij trad in dienst per 1 januari 2015, niet toevallig ook het moment van de drie decentralisaties.

Welke stappen heeft uw
gemeente genomen in het
proces van de
decentralisaties?

“Als iemand vroeger bij de gemeente aanklopte voor schuldhulpverlening werd eerst die schuldhulp afgehandeld. Was er ook nog een Wmo-vraag, dan werd diegene – zwart-wit gezegd – doorverwezen naar een Wmo-consulent. Er was minder sprake van één complete aanpak. Beter integraal samenwerken zijn gemeenten gaan doen vanaf de drie decentralisaties in 2015.


Een grote verandering binnen het Sociaal Domein is dat wij sindsdien werken met vijf multidisciplinaire teams, één voor elke wijk. Die teams bevorderen het integraal werken, zowel intern als met ketenpartners.


De teams bestaan uit onder anderen inkomensspecialisten, re-integratiemedewerkers, schuldhulpverleners, Wmo-consulenten en het toegangsteam. Dat toegangsteam pakt de ‘multiprobleem’-casussen op.


De komst van de 3D was een big bang. In januari 2015 heeft de gemeente een grote groep nieuwe medewerkers in dienst genomen, onder meer als toegangsmedewerker. Ieder met zijn eigen expertise: uit de GGZ, schuldhulpverlening, verstandelijk gehandicaptenzorg – heel verschillende organisaties. We wilden een mengeling van expertises in het team, om passende dienstverlening te kunnen bieden.”

Worden er wijkteams
ingezet en wat is
hun samenstelling?

“Wat andere gemeenten ‘wijkteams’ noemen, heet bij ons TOM in de buurt (Talent, Ondersteuning Meedoen – red). Dat is een samenwerkingsverband van acht organisaties die begeleiding en ondersteuning bieden aan de inwoner. We zoeken zoveel als mogelijk de samenwerking op met TOM, maar ook met bv. Go! voor jeugd om een zo passend mogelijke aanpak te kunnen bieden aan de inwoner. Zo kunnen we beter begeleidingsvragen, vragen op het gebied van financiële zelfredzaamheid en jeugdvragen oppakken en ondersteuning bieden.”

Hoe positioneert de gemeente
de inwoner in het kader van
regievoering?

“Om regie over hun eigen leven te bevorderen, gebruiken we sinds vorig jaar de Amerikaanse methode Mobility Mentoring (zie kader – red).”

‘Alphen aan den Rijn

heeft samen met Centric

het burgerportaal ontwikkeld’

Mobility Mentoring: de kracht van belonen

De in Amerika ontwikkelde Mobility Mentoring-methode is een vernieuwende aanpak van armoede en schulden, die gebruik maakt van inzichten uit de hersenwetenschap. Voor acht leefgebieden brengen de toegangsmedewerker en inwoner samen de situatie in kaart. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld dat ervoor moet zorgen dat de probleemsituatie zich spoedig ten goede keert. Daarvoor gebruiken we onder andere de Brug naar zelfredzaamheid en de doel-actie-plannen. Door tussentijds intensief in contact te blijven, houden we samen de voortgang bij.


Er zijn meerdere gemeenten die elementen van de Mobility Mentoring gebruiken, maar op dit moment is Alphen de enige die – met toestemming van de organisatie EMPath – onderzoek doet naar het effect van belonen en Mobility Mentoring, samen met Platform31 en Hogeschool Utrecht.

Op welke wijze hanteert
de gemeente een
integrale werkwijze?

“Samen met Centric heeft de gemeente Alphen aan den Rijn het portaal Mijn Overzicht ontwikkeld, de plek waar inwoners hun dossier – dat geregistreerd is in Suite4Sociale Regie – kunnen inzien, inzicht hebben in alle gedeelde contactmomenten en acties en deze kunnen afronden. Mijn Overzicht ondersteunt de zelfredzaamheid van inwoners.Een integrale aanpak leidt vaker tot een duurzame oplossing. Daar is soms een lange adem voor nodig. Tegelijk is het zaak om de wet- en regelgeving binnen je expertise toe te passen. ”Een bijkomstigheid van integraal werken, met alle verschillende disciplines bij elkaar, is dat je elkaars vakgebied beter leert kennen en de mogelijkheden en onmogelijkheden ontdekt.”

Zijn er ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking of fusies?

"Wij zijn een fusie gemeente. De gemeenten Kaag en Braassem & Nieuwkoop hebben een eigen sociaal team dat onder andere multi-problem-casussen oppakt. Wel voeren wij andere diensten voor hen uit. Ook na de transformatie blijven we continu verbeteren, zodat we onze dienstverlening passend kunnen laten aansluiten op de vraag van de inwoner. Zo blijven we ook samen met Centric de suite door ontwikkelen.”


‘Een integrale aanpak

leidt vaker tot een

duurzame oplossing’