Centric Publieksverslag 2020


Public Sector

Als partner van de overheid levert Centric al jaren software en technische omgevingen waarmee gemeenten en andere decentrale overheden hun taken uitvoeren. Hoewel zij daarbij nu nog overwegend hun eigen on-premise IT-infrastructuur gebruiken, verschuift dat in snel tempo naar werken met diensten vanuit de (Nederlandse) cloud. Centric draagt zorg voor het onderhoud, de implementatie, de consultancy, de support en de opleidingen die nodig zijn om het gebruik van de applicaties te borgen.  

Continuïteit in dienstverlening In een jaar dat nagenoeg volledig in het teken stond van de coronapandemie heeft Centric Public Sector Solutions haar dienstverlening moeiteloos gecontinueerd. Achter de schermen werken we er hard aan om onze applicaties geschikt te maken voor de cloud en klanten te migreren naar deze voor hen nieuwe omgeving. Daarnaast worden steeds meer nieuwe oplossingen in de basis als SaaS-oplossing ontwikkeld, zoals Centric Leefomgeving. Dit heeft geleid tot een stroom aan opdrachten voor deze oplossing op basis van gegunde aanbestedingen.

Klanten worden steeds vaker en eerder betrokken bij de ontwikkeling van oplossingen in de vorm van co-creatie. Dit heeft een positieve invloed op de klanttevredenheid. Die ontwikkelactiviteiten vinden deels plaats in Nederland en deels in Roemenië. Ook zijn we in 2020 intensiever gaan samenwerken met onze collega’s in Litouwen.

Centric Public Sector Solutions zorgt er volgens het normenkader voor Secure Software Development voor dat software die klanten gebruiken altijd veilig is, zowel voor de on-premise als voor de SaaS-oplossingen. Hiervoor worden periodiek pentesten uitgevoerd. Daarnaast is beveiliging van de SaaS-diensten een 24/7 activiteit, waardoor eventuele cyberaanvallen kunnen worden afgewend en datalekken worden voorkomen.

Met de ontwikkeling van online eDiensten voor burgerzaken, belastingen en het sociaal domein heeft Centric een boost kunnen geven aan de digitalisering van de publieke dienstverlening. De eDiensten voor belastingen maakten het bijvoorbeeld eenvoudig voor burgers en bedrijven om uitstel van betaling aan te vragen. Met de collectieve eDienst Aanvragen Tozo, die wij kosteloos hebben aangeboden, konden sociale diensten vanaf eind maart 2020 zelfstandig ondernemers snel online inkomensondersteuning laten aanvragen.

Common Ground Een belangrijke ontwikkeling binnen de decentrale overheid is Common Ground. Dit initiatief vanuit de overheid zelf moet leiden tot een nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke IT-infrastructuur. Centric heeft als belangrijke marktpartij stelling en positie ingenomen op de ambities van Common Ground. Concreet participeerde Centric in 2020 in een aantal initiatieven, waaronder BRP API (Haal Centraal, gerealiseerd in Centric Burgerzaken) en ZGW API’s (gerealiseerd in Centric Leefomgeving).

Naast deelname in deze projecten is Centric initiatiefnemer van en actief in de realisatie van de API Blauwe Knop, een marktbrede uitrol van de zaakgericht werken-API’s, de ontwikkeling van de standaard voor verwerkingslogging (privacy logging) en de ontwikkeling van koppelvlakken (API’s) en portalen in het kader van de Wet inburgering. Tot slot bereidt Centric haar applicatielandschap voor op de implementatie van toekomstige API’s op het API Management platform (Centric HUB).

Succesvolle trajecten In 2020 kozen opnieuw veel organisaties binnen de decentrale overheid voor oplossingen voor Centric. Veruit de meeste opdrachten betroffen de nieuwe SaaS-oplossing Centric Leefomgeving en de eDiensten voor verschillende domeinen. Verder zijn er veel contracten voor een langere periode verlengd met een groot aantal organisaties die hiermee opnieuw hun vertrouwen uitspreken in Centric en onze strategie.

Dit past in het streven van Centric om klanten te behouden door het leveren van moderne softwareoplossingen, gekoppeld aan optimale ondersteuning. In het streven naar verdere verbetering van de klanttevredenheid wordt hier op continue basis onderzoek naar gedaan: we houden de tevredenheid bij op allerlei aspecten van de dienstverlening en meten ook de klantloyaliteit.

'Het productbeleid voor 2021 hebben we samen met de Gebruikersvereniging Centric vormgegeven'

Vooruitblik

Voor de komende periode ligt het accent op verdere modernisering en uitbreiding van het huidige portfolio. Aan de ene kant door steeds meer applicaties naar de cloud te brengen en daarmee klanten volledig te ontzorgen van beheer en onderhoud, aan de andere kant in de vorm van nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van datagericht werken, privacy en security. Bij deze ontwikkelingen worden klanten vaak en ook vroeg in het proces betrokken. Om hen de beste oplossing te kunnen bieden hebben we bestaande partnerships verder uitgebouwd en zijn we nieuwe samenwerkingen aangegaan. Dit alles heeft een positieve uitwerking gehad op de klanttevredenheid.

De relatie met de Gebruikersvereniging Centric is verder verstevigd. Het productbeleid voor 2021 hebben we niet alleen traditiegetrouw samen met hen vormgegeven, maar ook uitgedragen in een serie gezamenlijke webinars. Tot slot is veel energie gestoken in de verdere professionalisering van de organisatie: aan de ene kant door specifieke onderdelen beter met elkaar te laten samenwerken in het belang van de klant (zowel in Nederland als internationaal), aan de andere kant door volop te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Om de innovatiekracht te bevorderen krijgt een team met (jonge) specialisten de ruimte om ideeën te toetsen van en met de markt, en vervolgens die zaken te realiseren waar behoefte aan is.