Centric Publieksverslag 2020


Hoe we risico’s beperken: Governance, Risk en Compliance

In een wereld die voortdurend verandert, verandert ook het risicolandschap. Om bedrijfsrisico’s te managen die gevolgen kunnen hebben voor onze organisatie, maken we gebruik van het Centric Risk and Control Framework. Deze pagina toont een overzicht van mogelijke risico’s en wat we doen om die het hoofd te bieden.

Governance

Met ingang van 1 januari 2021 beëindigde Gerard Sanderink zijn directe betrokkenheid als bestuurder van Centric.

Daarnaast zijn er in 2020 en de eerste helft van 2021 wijzigingen doorgevoerd in de Centric Board. Deze is nu volledig ingevuld en toegerust om de strategische ambities van Centric te realiseren.

Het gaat hierbij om de volgende wijzigingen:

  • Per 1 juli 2020 zijn een nieuwe CFO en een niet-uitvoerend bestuurder aangetreden.
  • Per 1 maart 2021 is de Centric Board versterkt met een niet- uitvoerend bestuurder.
  • Per 1 augustus 2021 is een nieuwe CEO aangesteld, wegens pensionering van zijn voorganger.

De risicomanagementorganisatie

Centric heeft de risicomanagementorganisatie ingericht volgens het Three Lines Model. Hierbij worden de eerstelijns businessfuncties ondersteund door de corporate tweedelijnsfuncties en heeft de interne auditorganisatie een onafhankelijke assurance-rol richting de klanten en de Centric Board.

Risico’s

Centric opereert in een omgeving die voortdurend verandert. De ontwikkelingen op het gebied van onder andere cybersecurity, dataprivacy en innovatie (waaronder het naar de cloud brengen van onze software-oplossingen) staan hoog op de risico-agenda.

Om de bedrijfsrisico’s te managen, gebruiken we het Centric Risk and Control Framework.

Dit zijn de belangrijkste risico’s voor Centric:

COVID-19

COVID-19 heeft een grote impact op de wereld en daarmee ook op Centric. De manier van werken is noodgedwongen voor iedereen veranderd, waarbij medewerkers van Centric, in lijn met de overheidsadviezen, zoveel mogelijk vanuit huis werken.

Dankzij de goede Centric-infrastructuur om op afstand te werken en de flexibiliteit van onze medewerkers, waren wij in staat de continuïteit van onze dienstverlening en die van onze klanten zo goed mogelijk te borgen.

Omdat deze werkwijze kansen biedt, werkt Centric aan een toekomstbestendige en meer efficiënte manier van werken in de vorm van Smart Working. Smart Working staat voor flexibeler werken, plaatsonafhankelijk werken en meer veelzijdigheid hierin, met als doel om efficiënter en effectiever samen te werken.

Ondanks de coronapandemie bleven de resultaten op niveau en is de financiële positie van Centric (liquiditeit en solvabiliteit) gezond.

Concurrerend vermogen en strategie

Om ook in de toekomst onze reputatie als leading IT-bedrijf waar te maken, ontwikkelde Centric in 2020 - 2021 een strategy-map: een routekaart waarlangs Centric zich de komende jaren ontwikkelt. Hierbij heeft Centric zich tot doel gesteld om grote innovaties door te voeren, waarbij de kwaliteit van de huidige dienstverlening op hoog niveau blijft.

Marktontwikkelingen

Economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen kunnen het financiële resultaat negatief beïnvloeden. Centric streeft naar een evenwichtige balans in de markten waarin we ons begeven en in de activiteiten die we uitvoeren. Deze diversificatie stelt de organisatie in staat om negatieve effecten in een specifieke markt of regio op te vangen.

Snel veranderende technologie

Wijzigingen in technologieën kunnen impact hebben op de concurrentiekracht. Om een toonaangevende IT-speler te blijven, maakt Centric volop gebruik van de kansen die worden geboden door nieuwe bewezen technologieën en de kennis van vooraanstaande partners in de IT-wereld.

SaaS/cloud-technologie

Centric ziet de inzet van SaaS-/cloud-technologie als een goede methode om klanten beter en sneller van dienst te zijn. We werken daarom aan een toekomstvaste en beheersbare referentie-architectuur voor de diensten en applicaties die worden geleverd.

Samenwerking met Microsoft

Centric is ervan overtuigd dat de cloud voor veel klanten de beste, toekomstgerichte oplossing is. Door strategisch samen te werken met Microsoft zijn wij in staat om onze klanten ook in de toekomst optimaal te bedienen.

Dataprivacy

Regelgeving op het gebied van privacy (zoals de AVG) vraagt nadrukkelijke aandacht op het gebied van compliancy. Centric werkt voortdurend aan het optimaliseren van zijn privacy-programma. Dit programma is gericht op het inventariseren en beschermen van persoonsgegevens van zowel klanten als de eigen medewerkers. Ook omvat het programma continue beoordeling van de effectiviteit van privacybeschermende maatregelen. Verder gebruikt Centric standaard verwerkersovereenkomsten met zowel klanten als leveranciers, waarin afspraken worden vastgelegd over het waarborgen van privacy en de verantwoording over geïmplementeerde maatregelen.

Information Security and Cyber Security

Bij Centric beschouwen we het beschermen van informatie als wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en dienstverlening aan klanten. Goede informatiebeveiliging ligt aan de basis van onze betrouwbaarheid als leverancier, partner en werkgever. Centric heeft daarom een organisatiebrede Baseline Informatiebeveiliging geïmplementeerd. Met uitgebreide stuurinformatie en scorecards houden we grip op adequate informatiebeveiliging binnen de diverse bedrijfsactiviteiten.

Businesscontinuïteit

Centric geeft gerichte aandacht aan het beheersen van de continuïteit van zijn bedrijfsprocessen en dienstverlening aan klanten. Een periodieke Business Impact Analyse geeft input aan de specifieke activiteiten en maatregelen op het gebied van bedrijfscontinuïteit. Het uitgangspunt hierbij is dat we de activiteiten die zich richten op de continuïteit van de informatievoorziening, bedrijfsactiviteiten en dienstverlening laten aansluiten op de risico’s, bedrijfsvoering, overeenkomsten en relevante wet- en regelgeving.

Arbeidsmarkt

Medewerkers zijn voor Centric van strategisch belang. Daarom besteden we veel energie aan het vergroten van onze aantrekkelijkheid als werkgever. Centric kent bestaande programma’s die inspelen op de veranderende verwachtingen van medewerkers.

Daarnaast stelt Centric zich tot doel om:

  • de medewerkerstevredenheid te verhogen en op een hoog niveau te houden
  • een cultuur te creëren, waarin leren onderdeel is van de werkzaamheden
  • flexibel werken te ondersteunen via het Smart Working-concept.

Bedrijfsvoering

Om een toonaangevende rol te blijven spelen in de snel veranderende IT-wereld, is het van belang dat de bedrijfsvoering is afgestemd op de hedendaagse interne en externe vereisten en informatiebehoeften. Om dit te bereiken, ontwikkelde Centric het Harmony-programma. Dit programma richt zich op het optimaliseren van de interne bedrijfsvoeringprocessen, de informatieverstrekking en de implementatie van een nieuw Centric-breed ERP-systeem.

Accountantswissel

Met ingang van 2020 heeft voor Centric een accountantswissel plaatsgevonden. Voor de interim controle 2020 en de jaarrekening 2020 wordt gebruikgemaakt van de diensten van RSM.