'Transformatie is een kwestie van overtuigen en verleiden'


In de bouwsector is informatie van onschatbare waarde. Met inzicht in data en processen werk je efficiënter, met minder fouten en meer klanttevredenheid. De bouw- en installatiebedrijven binnen TBI werken aan een digitale transformatie en slimme inzet van data. Voor ICT-directeur Dirk-Jan Langbroek is het een kwestie van overtuigen en verleiden.

TBI Holdings B.V. is een van Nederlands grootste bouw- en installatieconcerns. De groep bestaat uit achttien ondernemingen die grotendeels onafhankelijk van elkaar opereren. Elke onderneming beschikt over specialistische expertise op het gebied van techniek, bouw en infra. Waar mogelijk, werken de bedrijven samen. Bijvoorbeeld op het gebied van HR en ICT. De gezamenlijke ICT en bijbehorende infrastructuur worden verzorgd door TBI SSC-ICT Diensten B.V. Deze serviceorganisatie voorziet behalve kantoorlocaties ook tachtig projectlocaties van ICT-faciliteiten en -ondersteuning.

Als statutair directeur van TBI SSC-ICT Diensten is Dirk-Jan Langbroek verantwoordelijk voor de ICT-dienstverlening aan alle ondernemingen die binnen de holding van TBI vallen.

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de informatievoorziening vanuit TBI Holdings B.V. Hij houdt zich ook bezig met innovatie door digitalisering en slimme inzet van data. Onder digitalisering verstaat Langbroek de creatie van meerwaarde voor TBI en zijn klanten en stakeholders, aan de hand van informatie- en communicatietechnologie. Dat was lange tijd niet vanzelfsprekend, vertelt hij. “De bouw is van oorsprong geen informatie-intensieve sector. Zoals veel branchegenoten, richtten we ons vooral op uitvoerende bouwactiviteiten. Daarnaast is TBI een typisch projectenbedrijf. De ICT die we daarbij gebruikten, was van oudsher gericht op de kantoorautomatisering en financiële administratie. In de uitvoering op de projectlocaties waren minder digitale middelen.”

Informatie is key

Het belang van ICT en data neemt de laatste jaren enorm toe, zegt Langbroek. “Het bouwproces kenmerkt zich door een keten van activiteiten die worden uitgevoerd door verschillende, vaak in silo’s opererende, afdelingen of onderaannemers. Voor een goed resultaat zijn heldere informatie en adequate informatieoverdracht cruciaal. Digitalisering kan helpen deze silo’s te verbinden. Daarnaast zie je dat de bouwsector nog worstelt met hoge faalkosten, door ‘fouten’ bij de vertaling van klantwens naar uitvoering van de projecten. Fouten die je onder meer kunt voorkomen door goede digitale oplossingen, zoals een eenduidig informatiemodel.”
Bovendien stellen klanten en opdrachtgevers steeds hogere eisen als het gaat om aantoonbare beheersing van proces- en productkwaliteit. Langbroek: “Zij vragen om meer informatie. Zoals Rijkswaterstaat, een belangrijke klant van ons. Deze organisatie stelt hoge eisen. Logisch, want het gaat om kritieke infrastructuurprojecten. Ze willen het hele proces controleren en verifiëren. Informatie is key."


Ook op andere manieren veranderen de markt en het belang van informatie, vertelt Langbroek. “We worden niet alleen gevraagd voor de bouw van objecten. Opdrachtgevers willen ook dat wij tekenen voor het ontwerp en de financiering ervan.

Dan is informatie cruciaal voor een goede calculatie en risico-inschatting.” De ICT-directeur legt uit dat het belang van data bovendien toeneemt naarmate de energietransitie vordert en TBI zijn klanten beter wil bedienen. “De energietransitie zorgt ervoor dat aannemers en ontwikkelaars in de woningbouw met data moeten aantonen dat door hen gebouwde huizen energieneutraal zijn gedurende een gegarandeerde looptijd. En wij willen met data bijvoorbeeld aanstaande huiseigenaren extra service bieden. Zoals met een portaal voor kopersbegeleiding en met AR om ze een kijkje te geven in hun toekomstige huis.”

BIM-software

De ondernemingen van TBI gebruiken informatie ook ter verbetering van het gehele bouwproces, van ontwerp en uitvoering tot beheer en onderhoud. Dit kan door te ‘bimmen’. BIM staat voor bouwinformatie-modellering, waarmee ze sturen op efficiëntie en verregaande kwaliteitsverbetering van bouw- en installatieprocessen. Het vergemakkelijkt ketensamenwerking, voorkomt kwaliteitsproblemen, minimaliseert faalkosten en vergroot daarmee de tevredenheid bij de klant. BIM vormt een integraal onderdeel van digitalisering en kent eveneens aspecten die betrekking hebben op techniek, organisatie, mensen, cultuur en processen.


Meer efficiëntie, hogere kwaliteit, lagere faalkosten, betere productiviteit en meer tevreden klanten. Dat zijn voor directeur Langbroek de belangrijkste aanjagers achter de digitale transitie die TBI momenteel doormaakt.

Om innovatie en digitalisering verder te stimuleren, is in serviceorganisatie TBI SSC-ICT Diensten het team Smart TBI opgetuigd. Het team legt zich volledig toe op de digitale transformatie en werkt dus niet aan de dagelijkse ICT-operatie. Deze dagelijkse taken, zoals het reguliere werkplekbeheer, zijn in handen van de collega's van SSC4TBI, het grootste onderdeel van de serviceorganisatie. “De collega’s van Smart TBI bekijken alles met een andere focus, waardoor versnelling mogelijk is”, zegt Langbroek. “Ze werken anders. Het is een klein team dat ad hoc wordt aangevuld met relevante experts uit het overige team en bedrijven van de holding. Deze werkverdeling werkt voor ons goed. Via een vastgesteld innovatieproces zorgen we ervoor dat nieuwe initiatieven worden geïntroduceerd in de TBI-bedrijven.”

Overtuigingskracht

Het innovatieproces is echter niet eenvoudig, erkent Langbroek. “In de experimenteerfase, waarbij het team toewerkt naar een proof of concept, is iedereen enthousiast. Maar zodra een innovatie in de bètafase belandt en er dus een business case moet komen, worden wij uitgedaagd om mensen te overtuigen om budgetten vrij te maken. Om het vervolgens echt in productie te krijgen, is nog meer overtuigingskracht nodig. We moeten iedereen verleiden, awareness creëren, kennisdelen en er zelf in geloven. Dit doen wij door de lead te nemen en stapje voor stapje digitale transformatie te stimuleren bij de ondernemingen van TBI, in de sector en in de afspraken met leveranciers. Daarvoor is leiderschap nodig.”

Want ook het externe werkveld is een complicerende factor bij de transformatie. “TBI is een echte projectorganisatie”, legt Langbroek uit. “Dit betekent dat innovatie en procesverbetering plaatsvinden op lopende projecten. Elk project heeft echter zijn eigen dynamiek. Die wordt bepaald door opdrachtgevers, samenwerkingspartners, toeleveranciers, onderaannemers, overheden en ad hoc beslissingen. Met zo’n dynamiek is het een flinke uitdaging om innovatieve ideeën door te voeren.”

ICT wordt gemakkelijker

Toch boekt TBI voortgang bij de digitale transformatie. Langbroek: “Er gebeurt al veel binnen onze bedrijven. Maar het is nog wel versnipperd. Het zou sneller en transparanter kunnen.” Volgens de ICT-directeur biedt de huidige technologie volop kansen om de transformatie te versnellen. “ICT wordt gemakkelijker. Technisch wordt het steeds eenvoudiger, ondanks snellere veranderingen.


Digitalisering maakt de toekomst.


Het is gebruiksvriendelijker, simpeler en gemakkelijker te beheren. Denk aan open interfaces op basisplatformen. Je hoeft bijvoorbeeld geen complexe servicebussen meer te configureren en programmeren, zoals vroeger.”


Wat de transformatie ook vergemakkelijkt, is de inzet van cloud computing. Nu al neemt TBI veel diensten af vanuit de cloud, aldus Langbroek. “In principe vinden we dat bij ons alles in de cloud moet staan.

De grote cloudleveranciers hebben en krijgen het beheer zo goed op orde dat wij ons daarop minder hoeven te focussen. Dat geeft ons tijd om de bedrijven te helpen met de implementatie van hun digitale kansen. Toch gaat het principe niet altijd op. Zo zijn cloudoplossingen lang niet altijd goedkoper, zelfs platte IaaS-toepassingen zonder eigen toegevoegde waarde. SaaS-applicaties hebben die toegevoegde waarde meestal wel. Het liefste wil je functies inkopen.”

Product ownership

Directeur Langbroek blijft ambitieus als het gaat om de digitale transformatie die TBI Holdings momenteel doormaakt. Zijn uiteindelijke doel is product ownership neerleggen bij de diverse TBI-ondernemingen. “Dat is volgens mij de grote stap om nu te maken. Onze decentrale organisatie betekent dat we behalve de doelstellingen op groepsniveau ook doelstellingen op het niveau van elk van de bedrijven hebben. Dat is een mooie uitdaging die ik graag aanga.”

TBI Holdings begon vijf jaar geleden aan een transformatie die eigenlijk nooit voorbij is, beseft Langbroek. De markt blijft veranderen en de technologie waarschijnlijk nog sneller. Maar als het lukt om iedereen te overtuigen en verleiden met slimme innovaties, is het bouw- en installatieconcern alvast goed voorbereid op de ontwikkelingen die nog komen.

Meer weten?

Centric is IT-partner van TBI. Wilt u meer weten over digitaal transformeren en de slimme inzet van data? Stuur een bericht.