Belastingdomein in beweging!


Het belastingdomein is flink in beweging. Common Ground, de ontwikkelingen in de Basisregistraties en wet en regelgeving houden jouw organisatie voortdurend in beweging. Software as a Service, Artificial Intelligence en Machine Learning doen ook in het Belastingdomein hun intrede. Centric is volop aangehaakt bij deze ontwikkelingen. Twee belangrijke ontwikkelingen springen eruit: Common Ground en een Samenhangende Objectregistratie.

Common Ground
De ontwikkelstrategie van Centric Belastingen richt zich op de basisprincipes van Common Ground. Het ontkoppelen van data en bewerkingen aan de ene kant, en modularisering aan de andere kant vormen dan ook de basis voor de vernieuwing van de belastingapplicatie.
Common Ground is het fundamentele principe dat breed binnen de decentrale overheid wordt gedragen en waar gemeenten, VNG, marktpartijen en ketenpartners aan werken om het te ontwikkelen, door te voeren en te implementeren. Ook al zijn sommige principes in Common Ground nog niet helemaal uitgekristalliseerd, voor iedereen is duidelijk dat deze in de komende jaren een grote rol spelen in zowel de veranderende architectuur als het applicatielandschap.
'Betrouwbare en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger'
De principes van Common Ground leveren een aantal duidelijke voordelen op: kostenreductie, schaalvoordeel, robuuste koppelingen tussen systemen en hogere gegevenskwaliteit door informatie te halen bij de bron. Alles met als uiteindelijk doel: betrouwbare en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger.
Centric staat dan ook achter de basisgedachte van Common Ground en de opgestelde architectuur- en realisatieprincipes. Wij dragen graag bij aan de succesvolle uitvoering van Common Ground. Ben je benieuwd hoe we dat doen, lees dan onze position paper Ons perspectief op Common Ground.
Voor gebruikers van onze oplossingen is het van groot belang dat Centric deze principes toepast en innovaties doorvoert in het productportfolio. Common Ground, het ontkoppelen van data en bewerkingen zijn ontwikkelingen die al volop spelen en in de toekomst nadrukkelijker zullen zijn. Tegelijkertijd zijn alle lokale overheden op dit moment nog volledig afhankelijk van Standaard Uitwisselformaten (StUF). Dit betekent een overgangssituatie, waarin nog gewerkt wordt met zowel StUF als het nieuwe berichtenverkeer.
Samenhangende Objectregistraties
Naast Common Ground is ook de samenhang tussen de basisregistraties een belangrijke ontwikkeling. Datzelfde geldt voor de samenhang tussen het Geo-domein en Belastingdomein. Het Geo-domein registreert en controleert kenmerken en de locatie van ruimtelijke objecten. De taak van het Belastingdomein is het heffen en innen van gemeentelijke en waterschapbelastingen.
De samenhang van deze domeinen in een schematische weergave:
Geo-domein
De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 én de rol van de BGT zorgen ervoor dat organisaties op een andere manier gaan kijken naar hun taken en verantwoordelijkheden. Gemeenten (en deels belastingorganisaties) zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de Basisregistraties Personen (BRP), Adressen en Gebouwen (BAG), Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en een deel van de Grootschalige Topografie (BGT).
Er is sprake van overlap tussen deze gegevens: bijvoorbeeld het adres van de BAG wordt gebruikt in de meerdere registraties. Dit geldt ook voorde geometrie van gebouwen. Goede afstemming is daarvoor noodzakelijk.

De afstemming van geometrie van gebouwen behoeft specifieke aandacht, omdat:

  • er een belang is voor de gebruikers, in directe relatie tot de ontwikkelingen in het Digitale Stelsel Omgevingswet;
  • nieuwe toepassingen rond 3D (Waarderen) ontstaan, waarbij geometrie essentieel is;
  • BGT ook gebouwen registreert die geen pand zijn;
  • samenhang van belang is tussen de BAG, BGT en WOZ bij het registreren van bijvoorbeeld BAG-ID.
Het actualiseren van deze basisgegevens verloopt een stuk efficiënter door ze in samenhang te beheren, onder andere door gegevens op één plek in te winnen en bij te houden. Het mes snijdt aan twee kanten: efficiency leidt tot kostenbesparing én houdt de kwaliteit hoog.
Het Belastingendomein is wat betreft processen volledig afhankelijk van een correcte - en in samenhang kloppende - registratie van de basisgegevens. Geometrie gaat daarin tevens een belangrijke rol spelen. Voor Heffen kun je dan denken aan tariefdifferentiatie bij Waterschappen voor bijvoorbeeld het beheer op Natuur en Wegen.
'Hoe de organisatie er ook uitziet, de nieuwe situatie vraagt om flexibiliteit'
Duidelijk is dat Common Ground en Samenhangende Objectregistratie flinke veranderingen teweegbrengen. Want wie doet wat? En hoe wordt dit gefinancierd? Hoe verloopt de samenwerking? Hoe de organisatie er ook uitziet, de nieuwe situatie vraagt om flexibiliteit, standaardisatie en ondersteunende IT waar je geen omkijken naar hebt. Software as a Service (SaaS) is de oplossing.