De basis

op orde


Cloudmigraties zijn aan de orde van de dag. De vele verschijningsvormen van cloud maken elke migratie weer anders. SaaS-migraties zijn daarbij misschien wel de meest intrigerende. Deze raken de organisatiedoelstellingen. Met ‘de basis’ bedoelen we de basisgegevens. ‘Op orde’ wil zeggen dat deze gegevens actueel, van hoge kwaliteit en betrouwbaar moeten zijn. Daar komt nog bij dat de gegevens ontsloten moeten kunnen worden voor alle relevante processen die de dienstverlening en bedrijfsvoering bij een belastingorganisatie ondersteunen.
Enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik is daarbij het uitgangspunt. De uitwisseling van gegevens en het synchroniseren van die gegevens is echter niet altijd goed geregeld. Soms blijkt ook dat processen in een organisatie onvoldoende zijn afgestemd. Dit resulteert in dubbel werk. Van belang is dat de organisatie samenhang brengt in die processen, de procesinrichting, de eindgebruikers en – niet in de laatste plaats – de IT-afdeling. Het raakt dus iedereen die bij de kerntaken van je organisatie betrokken is: bestuurlijk, ondersteunend én operationeel.

Basisregistraties in Samenhang
Ook is er meer samenhang nodig in het beheer van de landelijke basisregistraties. De doorontwikkeling van Basisregistraties in Samenhang (DIS-GEO) door diverse belangrijke partijen is inmiddels gestart, met het ministerie van Binnenlandse Zaken als voortrekker. Centric is hier uiteraard van begin af aan bij aangehaakt.
Het doel is de registratie van de BAG, BRT, BGT & BRK te combineren, omdat er in deze registraties een overlap van gegevens aanwezig is. Het combineren van de gegevens leidt tot uniformiteit, actualiteit en het gemak voor inwinning. Gemeenten gebruiken dit om hun processen en gegevensmanagement anders in te richten. Dit alles gericht om de basis op orde te hebben.
'Het combineren van gegevens leidt tot uniformiteit'
De weg naar een samenhangende objectregistratie en de toepassing daarvan in het belastingdomein, is in aanbouw. Een samenhangende objectenregistratie is één centraal georganiseerde, uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke ruimte: alles wat in het terrein zichtbaar is, zoals gebouwen, wegen, water en spoorlijnen, uiteraard aangevuld met administratieve gegevens zoals woonplaats en de openbare ruimte.
Onze oplossingen zoals Gebeurtenissen verwerken in het BAG-WOZ-proces, vergelijkingen uitvoeren tussen de Landelijke Voorziening WOZ en de bronapplicatie Key2WOZ met de Confrontatiesoftware LV-WOZ, de toepassing via API’s in Centric Belastingen om het NHR en de BAG te bevragen en een verdere integratie van GEO, helpen u hierbij.